Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

39.jpg
111.jpg
36.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

I řekl Hospodin Noemovi:
„Za šest měsíců na zem sešlu déšť, který bude trvat 40 dní a nocí. Voda zaplaví celou zemi, hory i údolí, a všechno zlé bude zničeno. Chci, abys postavil Archu a zachránil pár zvířat od každého druhu. Tady na ni máš plány.“
Šest měsíců uplynulo jako voda. Obloha se zatáhla a začal padat déšť. Noe seděl na dvorku a plakal.
„Proč jsi nepostavil Archu, jak jsem ti přikázal?“ Zeptal se ho Bůh.
Odpusť mi, Pane,“ řekl Noe. „Snažil jsem se, seč jsem mohl, ale stalo se tolik věcí. Plány, které jsi mi dal, město neschválilo, a tak jsem musel nechat udělat nové. Pak jsem měl další problémy, protože město tvrdilo, ze Archa je nepovolená stavba, takže jsem musel běžet na katastr sehnat si k ní povolení. Lesnická správa požadovala povolení ke kácení stromů, a byl jsem žalován ochranáři zvířat, když jsem se snažil pochytat ta zvířata. Ministerstvo životního prostředí požadovalo vyjádření o ekologických důsledcích záplavy. Vnitro ode mě chtělo předběžné plány šíření vody. Na finančním úřadě zablokovali má aktiva, protože tvrdili, ze se snažím vyhnout placení daní tím, ze opustím zemi. Úřad práce měl podezření, že ilegálně zaměstnávám Ukrajince, takže jsem musel dokazovat opak. Je mi líto, Pane, ale nemohu Archu dokončit dříve než tak za pět let.“
Najednou přestalo pršet, obloha se vyčistila a vysvitlo slunce. Noe se podíval vzhůru a zeptal se:
„Pane znamená toto, že nebudeš ničit náš svět?“
„Správně – úřady to už udělaly za mě.“

Vítáme vás v lanškrounské farnosti!

 

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

     Farnost    

nám. Aloise Jiráska 2
563 01 Lanškroun

IČO: 44471041

 

    Kontakty:

P. Dr. Zbigniew Jan Czendlik
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 465 322 508

Jitka Kračmarová
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 730 552 040

Anna Gregorová
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 775 090 611

Aktuality

Kostel sv. Václava - restaurování, práce k nacenění

Kostel4376

Popis: Kostel sv. Václava v Lanškrouně je sálově orientovaná stavba s kratší lodí na evangelijní straně, věží v západním průčelí, k níž přiléhá schodiště a pětiboce uzavřený presbytář. V přízemí věže je hlavní obdélný vchod, ostění s patkami, do schodiště na věž je jednodušší obdélný vchod. Na jižní straně, která má tři okenní osy, je boční vchod do kostela s jednodušším ostěním. Na vnější straně presbytáře jsou neodstupněné pilíře s krycí deskou, mezi nimi se nachází vysoká okna s kružbami a jedním středním prutem, dolní parapet navazuje na průběžnou římsu, na středu presbytáře je okno zazděné. Na plochém závěru krátké lodi je obdélné ostění okna s profilovanou římsou.

Kolem kostela obíhá sokl z pískovcových bloků. Na východní straně jsou dva jednoduché schodišťové stupně, bez profilace. Pískovec je z druhé poloviny 14. století, vstupy do kostela byly vybudovány po polovině 18. století.

Stav: Kámen je zašpiněn, pískovec soklu je zvětralý, zasolený, místy odpadlý, tmely jsou maltové a cementové, na kameni opěráků a římsy je zelená řasa, krusta a rovněž dochází ke zvětrávání pískovce. Spáry jsou uvolněné a vypadané, na hranách jsou mechanická poškození. U prvního opěráku vlevo dochází k zatékání srážkové vody do kamene ze špatného oplechování u střechy. Pískovec oken je zašpiněn, spáry jsou uvolněné, na hranách jsou mechanická poškození.

Výrok rozhodnutí na restaurování:

  • Restaurování bude provádět restaurátor s povolením Ministerstva kultury ČR k restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene (třídník specializací restaurátorských prací 3b).
  • Kámen bude citlivě očištěn bez úbytku hmoty a modelace, krusta bude sejmuta bez poškození pískovce. Sokl bude odsolen. Velké chybějící části kamene budou nahrazeny novým pískovcem obdobné struktury a barevnosti, tmelení bude provedeno umělými tmely probarvenými ve hmotě a strukturou odpovídající originálu. Barevná retuš bude lazurní a lokální bez celkového barevného sjednocování. Na závěr bude kámen biocidně ošetřen a na exponovaných místech hydrofobizován.
  • Vlastník zajistí zpracování restaurátorské zprávy, která bude obsahovat fotodokumentaci a další náležitosti uvedené v § 10, odst. 4, vyhlášky č. 66/1988 Sb. k zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Předmětem restaurování jsou všechny architektonické kamenné prvky na fasádě kostela sv. Václava v Lanškrouně:

- 4 opěrných pilířů

- krajní pilíř zapuštěný do zdiva

- 4 neogotických oken

- 1 ostění okna v 1. patře sakristie

- 1 portál hlavních dveří

- 2 portály bočních dveří

- soklová část

- schodišťové stupně a obložení Getsemanské zahrady

SEZNAM PRACÍ K NACENĚNÍ

1. Očištění povrchu: Odstranění všech nečistot z povrchu kamene, sejmutí krusty bez poškození kamen, citlivé očištění bez úbytku hmoty a modelace, odsolení soklu, vymytí a odmaštění struktury kamene, příprava na zpevnění pískovce.

Cena: ……………………………………………………………………………………………………...

2. Zpevnění narušených a poškozených částí díla: Zpevnění narušených partií kamene roztokem organokřemičitanu. Zpevnění a srovnání kamenného obložení Getsemanské zahrady.

Cena ……………………………………………………………………………………………………..

3. Restaurování díla: Nahrazení velkých chybějících částí kamene novým pískovcem obdobné struktury a barevnosti, tmelení bude provedeno umělými tmely probarvenými ve hmotě a strukturou odpovídající originálu. Lokální a lazurní retuše budou provedeny certifikovaným minerálním tmelem. Mechanické odstranění uvolněných výplní spár. Doplnění chybějících výplní spár.

Cena ………………………………………………………………………………………………………

4. Barevná retuš: Lokální barevná retuš povrchu především na nově provedených částech a doplňcích bez celkového barevného sjednocování.

Cena …………………………………………………………………………………………………..…..

5. Finální konzervace celého díla: Hydrofobní ochrana na exponovaných místech.

Cena …………………………………………………………………………………………………..…..

6. Písemné zpracování závěrečné restaurátorské zprávy: Závěrečná restaurátorská zpráva (ve dvou kopiích + CD) včetně kompletní průběžné fotodokumentace (fotografie nikoliv výtisky z tiskárny), v kvalitě a rozsahu restaurátorské zprávy v souladu s § 10 zákon. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a ostatními příslušnými předpisy.

Cena …………………………………………………………………………………………………..…..

7. Technické zajištění akce a ostatní práce:

Doprava                                           cena ……………………………………………………

Likvidace odpadu                             cena ……………………………………………………

Úklid                                                cena ……………………………………………………

Voda, elektrický proud                      cena:  poskytne Farnost Lanškroun

Cena za technické zajištění a ostatní práce celkem……………………………….........

Cena celkem bez DPH…………………………………………………….................

DPH    …………………………………………………………………………........

Cena s DPH …………………………………………………………………….......

V nabídce budou specifikovány použité materiály, které budou odpovídat minimálně středním standardům.

Lešení bude poskytnuto bezplatně v  rámci opravy fasády. Upozorňujeme, že bude třeba koordinovat práce s firmou provádějící opravu fasády.

Nabídky můžete podávat do čtvrtka 3. března 2016, do 9.00 hod. na poštovní adresu Římskokatolická farnost Lanškroun, nám. A. Jiráska 2, 563 01 Lanškroun, nebo mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , v kopii na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

S pozdravem

Zbigniew Czendlik

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Pro ty, kteří se narodili do ateismu, je to víra jako každá jiná.
Gabriel Laub