Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

89.jpg
248.jpg
68.jpg

Vítáme vás v lanškrounské farnosti!

 

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

     Farnost    

nám. Aloise Jiráska 2
563 01 Lanškroun

IČO: 44471041

 

    



Kontakty:

P. Dr. Zbigniew Jan Czendlik
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 465 322 508

Jitka Kračmarová
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 730 552 040

Anna Gregorová
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 775 090 611

Aktuality

Nad biblí o odpuštění

Farnost

V pondělí 28. května 2012 se od 18 hod. uskutečnilo kostele sv. Václava ekumenické shromáždění s úvahami nad Písmem s tématem o odpuštění.

Tohoto setkání, které se v kostele sv. Václava v tuto roční dobu koná pravidelně už po mnoho let, se zúčastnili duchovní šesti církví ze sborů a farností v Lanškrouně, České Třebové a Ústí nad Orlicí.

Setkání se zúčastnili tito duchovní:

Ervín Kukuzcka, farář sboru Církve československé husitské v Ústí nad Orlicí,

Tomáš Pospíchal, kazatel sboru Církve bratrské z České Třebové,

Dan Dostrašil, kazatel sboru Jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí,

Jerej Patrik Ludvik, duchovní farnosti Pravoslavné církve v Lanškrouně,

Daniel Tomeš, farář sboru Českobratrské církve evangelické v Lanškrouně

a děkan římskokatolické farnosti v Lanškrouně Zbigniew Czendlik.

Tématem letošního setkání bylo heslo „ODPUŠTĚNÍ“ a pět biblických textů, které se k tomu vztahovaly.

 A)

Od první stránky bible můžeme číst o Božím přátelském vztahu k nám a o jeho působení v náš prospěch. Ale hned vzápětí v bibli čteme i naší lidské nevěrnosti v plnění Božích ustanovení, o našem selhání - my prostě hřešíme.

V této souvislosti pak v Písmu můžeme na mnoha místech číst o slovech lítosti nad našimi nevěrnostmi – a následně i o Božím odpouštění po vyznání našich slabostí a provinění.

V Žalmovém zpěvu č. 86 (verše 3-5) čteme:

Smiluj se nade mnou, Panovníku, po celé dny k tobě volám.

Vlej do duše svého služebníka radost,

k tobě, Panovníku, pozvedám svou duši,

neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění;

ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný.

V některých překladech bible místo našeho slova hřích nebo provinění můžeme číst i slovo dluh. Výkladem k tomuto textu posloužil Dan Dostrašil z Jednoty bratrské.

B)

Farář Ervin Kukuczka z Církve československé husitské posloužil komentářem k textu Janova evangelia (kapitola 12, verše 46a a 47b); tam čteme:

Já jsem přišel na svět jako světlo.

Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych svět spasil.

Boží Syn, Ježíš, přišel jako ten, kdo nám nabízí obnovené poznání o nás samotných, aby byl naším světlem. Přišel, aby přemohl nejen naši lidskou slabost - aby přemohl i toho Zlého, Odpůrce, Satana, toho, kdo se dosud cítil být vládcem světa. Přišel jako Spasitel všech lidí.

Přišel, aby nám ukázal Boha jako toho, kdo nekonečně nás lidi miluje. Má nás každého tak rád, jako má rád a radost otec ze svého dosud nezdárného syna po jeho návratu do otcovského domu „po všech zkušenostech a ze světa“. Má radost z každého z nás, jako má radost pastýř z toho, když nalezne jednu zatoulanou ovečku. Tak je Kristus naším Světlem.

C)

Často máme pocit, že naše selhání spočívají v selháních vůči Bohu tak, jak nám to v mnoha obrazech představuje Písmo. Ale my nejčastěji selháváme ve svém vztahu mezi sebou navzájem, porušujeme naše vztahy v lásce mezi sebou navzájem.

Poškozujeme naše vzájemné bratrské společenství, které nám Ježíš přikázal jako ty nejpřednější z toho, co máme umět zachovávat.

Ježíš nám proto dává důležitý návod k nápravě – že si máme umět navzájem podpouštět. Ježíšem jsme vedeni k tomu, že tak jak my odpustíme jeden druhému vzájemné slabosti a selhání, tak Bůh odpustí i nám naše provinění. Můžeme říci, že míra toho vzájemného odpuštění jednoho ke druhému bude také mírou pro Božího odpuštění naších nepravostí.

Tomáš Pospíchal z Církve bratrské posloužil výkladem jedné důležité věty z modlitby „Otče náš“ z Matoušova evangelia (kapitola 6, verš 12):

A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.

D)

Většinou když nejednáme správně a jednáme v rozporu s Božím nařízením – pak jsme neublížili Bohu, ale ublížili jsme zcela konkrétnímu člověku: ublížili jsme své ženě, svým dětem, svým sourozencům, svému sousedu, svému kolegovi, svému kamarádu. Bůh sice o našich pochybeních ví – ale o mnohých našich pochybeních také ví – někdy i neví – má žena, můj soused, můj kamarád a rád by od nás slyšel slovo naší omluvy, našeho ospravedlnění – jednoduché slovo: „Promiň“. Bůh v Ježíši nás volá k tomu, abychom se před druhým trochu pokořili, požádali bratra, kamaráda, vlastní ženu, souseda za prominutí. Ježíš se jako Boži Syn pokořil – přišel kvůli mé nelásce se svoji láskou a ta ho dovedla do chléva, dokonce až na popraviště jako zločince. Toto nežádá po nás, žádá po nás mnohem méně. Apoštol Jakub to vyjadřuje ve svém listě (kapitola 5, verš 16a) nabádá nás:

Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni.

K tomuto textu posloužil výkladem Daniel Tomeš z Českobratrské církve evangelické.

E)

Ježíš se nám nabízí jako prostředník i jako cesta našimi všedními dny i dny svátečními – až k našemu konečnému cíli.

Jerej Patrik Ludvík z lanškrounské pravoslavné farnosti posloužil výkladem textu z Listu Židům (kapitola 7, verš 25):

Ježíš proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu.

Je stále živ a přimlouvá se za ně.

F)

Závěrečné slovo k tomuto ekumenickému setkání pronesl domácí pan děkan P. Zbigniew Czendlik. Jako katolický kněz zde vyjádřil své zkušenosti o zpovědi kajícníků. Ve smyslu dnešních textů vyjádřil tak trochu smutek. On jako duchovní dává vlastně církevní „požehnání“ takovému našemu polovičatému přístupu k pokání mnohých. Žádají zde před Bohem o odpuštění – ale vůbec se ze svých provinění vůči bližním s nikým z nich ani nepokusili o vyrovnání. To slovo „Promiň“ nikomu z těch bližních a mnohdy i blízkých nikdy neřekli.

Setkání bylo proloženo zpěvy mladých zpěváků a kytaristů Jordána, Štěpána, Ondry a Zuzky. Zazpívaly se písně: Úžasná láska, Je stále přítomná tvoje sláva, Připravujte cestu a Modlitba. K jejich zpěvu se přidala i velká většina přítomných.

Závěrečným požehnáním kazatele Tomáše Pospíchala bylo shromáždění ukončeno.

Některé myšlenky z ekumenické bohoslužby najdete v článku zařazeném do Duchovního koutku.

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Milióny lidí touží po nesmrtelnosti, a přitom nevědí co mají dělat, když v neděli odpoledne prší.
Susan Ertz