Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

271.jpg
44.jpg
213.jpg

Socha před křížem

socha IIIPřed vánočními svátky byl na farním webu uveřejněn článek Socha u kostela. Prezentoval jsem v něm určité rozčarování nad instalací sochy, která se zčistajasna objevila u kostela sv. Václava před pískovcovým křížem, vytrčená nepochopitelně do prostranství.  S předpokládaným ztvárněním je možné se seznámit např. zde: http://www.lanskroun.eu/assets/File.ashx?id_org=7892&id_dokumenty=7779 

Nyní je hmota sochy z betonu, který je kvalitou vzdálen od ušlechtilejších materiálů. Umístění této sochy před křížem mimochodem dokonce popírá púvodní autorský záměr, který směřoval k jiné lokalitě. Chtěl bych současně poděkovat  všem těm, kteří mi dali zpětnou vazbu a nezůstali lhostejní.  Pomohli mi tím v rozhodnutí, abych přednesl a formuloval na zastupitelstvu města usnesení, které by vedlo k přemístění sochy do "neutrální" lokality a teprve na základě podnětů občanů a případné následné diskuze bude zvolena optimální varianta.

Zastupitelům města byl písemně předán návrh usnesení, společně s dalšími názory lidí. Zápis z jednání zastupitelstva je poměrně velmi stručný na rozdíl od debaty, která trvala více než půl hodiny a je k dispozici ve zvukovém formátu na webových stránkách města. V zápise je možné se dočíst, že původní umístění sochy bylo změněno a tedy současné umístění před pískovcovým křížem na boku kostela bylo vybráno i po dohodě s P.Czendlikem. Na samotném jednání zastupitelstva byly důvody ke změně umístění přesněji formulovány a ve dvou vstupech o tom byli zastupitelé informováni. Během jednání byl dán poměrně široký prostor k různému vyjádření přítomných a byl formulován i protinávrh, který nebyl přijat a nakonec bylo přijato hlasy 12 zastupitelů usnesení, že socha Matouše Háši bude přemístěna ze současné instalace před křížem u kostela sv. Václava na nám. Al. Jiráska do provizorní "neutrální" lokality s tím, že na základě podnětů občanů a případné následné diskuze bude zvolena optimální lokalita.

Na zastupitelstvu samozřejmě zazněly i hlasy, že místo před křížem je absolutně úžasný a nebo že místo kolem by se mělo úplně odclonit od autodopravy a tím odpadne námitka, že socha bude vadit parkování atd. Přestože i po novém roce je socha stále před kostelem zabalena do černé folie, tak dle usnesení zastupitelstva bylo zadání jasně stanoveno a příslušný odbor tímto pověřen. Lze předpokládat diskuzi nebo i anketu, která bude tím nejoptimálnějším řešením před finální instalací sochy. Domnívám se, že otevřená komunikace a transparentnost je důležitým momentem v lidských vztazích. Není možné ignorovat nebo prostě vyjmout z diskuze pravidelné návštěvníky bohoslužeb nebo občany města, kteří zde žijí, vychovávají své děti a jejich děti chodí nejenom do kostela sv.Václava, ale i do přilehlé školy atd. I oni mají právo rozhodnout a mít názor, formovat prostor, ve kterém žijí a budou i žít jejich děti. Instalace sochy by měla být před pískovcovým křížem trvalá a nejedná se tedy o provizorní umístění. Důležité je také uvést, že socha nepředstavuje kajícníka, který se kloní před křížem, ale autorský záměr je zpodobnit hříšníka v jisté depersonalizované podobě (proto bude mít socha na hlavě "betonový" sáček, který ji bude zakrývat hlavu). Můžeme se dočíst, že autor dokonce považuje za důležité, že plastika nebude klečet před oltářem, ale bude naopak vně budovy a symbolizuje ve svém ztvárnění vinu moderního člověka tápajícího v duchovní oblasti života. Instalace se dále zabývá, jak je uvedeno, prvotním hříchem a jeho otazníky. Proto i návaznost na původní umístění v tzv. rajské zahradě. Pokud se tedy někdo chtěl prvoplánově zajímat o ztvárnění sochy a její poselství, pak to není výraz pokání nebo klanění se kříži, ale spíše výraz relativistické postmoderní ztracenosti člověka, který tápe a svou cestu prokládá otazníky. Navzdory tomu a bez ohledu na původní koncepci autora tato socha končí před křížem, kde se dokonce i původní myšlenka autora smazává.

Zpodobení kajícníka by mělo mít prostor, který je zbaven jakékoli provokace a nebo veřejného exhibování. Pokud má mít nějaké dílo ambici být na tak významné místě, tak tato betonová socha v tomto provedení, dle mého laického názoru, nikoli. Mladý autor je velmi talentovaný a časem bude jistě autorsky zrát. Názory na sochu a její instalaci mohou být ale velmi různé. Svůj postoj nijak neskrývám a věřím tomu, že bude dán prostor ostatním lidem i farníkům, aby se podělili o svůj názor,  jako to již někteří učinili zde:

https://www.facebook.com/435272276564007/photos/a.436749699749598.1073741830.435272276564007/1232121353545758/?type=3&theater

Děkuji tímto všem, kteří se již vyjádřili nebo vyjádří k instalaci této sochy a to v jakémkoli duchu. Autor sám dříve uvádí, že instalace bude působit neotřele a vyvolá diskuze, ale že si za pojetím díla stojí...  Chci doufat, že autor nesází prvoplánově právě na diskuze nebo provokativní umístění, ale na kvalitu svého díla. Na rozdíl od jistého uživatele sociální sítě se domnívám, že o umístění sochy nemohou nikdy rozhodovat pouze dva lidé. Umělecké dílo totiž neztratí svou hodnotu, pokud se k němu vyjádří více lidí, naopak poroste.  A možná nakonec najde i své lepší místo. Pluralita znamená respektovat toho druhého, neuzavírat se do elitářského pocitu, že k rozhodnutí druhé nepotřebuji.   (10.1.2017)  

socha hasa

 

socha II

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Nevěřit nikomu a ničemu znamená přestat žít.
Josef Poláček