Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

240.jpg
162.jpg
17.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Muž a žena se srazí v autech. Bouračka je ošklivá. Obe jejich auta jsou úplně na maděru, ale ani jednomu z nich se nic nestalo... Když se vysoukali z aut, povídá žena muži: "Tak vy jste muž, to je zajímavé. Já jsem žena. Hmm, podívejte na naše auta! Nic z nich nezbylo, ale my jsme zranění nebyli. To musí být znamení od Boha. Měli jsme se setkat, stát se přáteli a žít spolu až do smrti. Muž přitakal: "To jo, to muselo být určitě znamení od Boha!" Žena pokračovala: "A podívejte se na tohle, další zázrak. Moje auto je totálně na mraky, ale tahle láhev vína je naprosto v pořádku. Bůh si určitě přeje, aby jsme toto víno vypili a oslavili tím naše štěstí." Potom podala láhev muži. Ten souhlasně přikývl, otevřel láhev a polovinu vypil. Pak ji podal zpět žene. Ta vzala láhev, zavřela ji a vrátila muži do rukou. Ten se jí zeptal: "Vy nebudete?" Načež mu odpověděla: "Ne. Jen počkám na policii."

Zuj si opánky, neboť místo...

paxPřeji hezký den a to především těm, kteří s umístěním sochy Kajícníka před křížem u sv. Václava souhlasí. Chtěl bych je ujistit, že absolutní prioritou jsou živí lidé a mezilidské vztahy a žádná socha či přesněji - její umístění, by mezi lidi nemělo vnášet nesváry nebo generovat zbytečné spory. Tímto bych chtěl požádat ty,  kteří  mají neúplné a nebo nepřesné informace, aby si toto níže prosím přečetli a snažili se naslouchat uvedeným deseti bodům. Předejde se tak aspoň částečně možným diskuzním animositám. Viz. body níže:

 

1/ Opakovaně lze zaslechnout, a to i na včerejší pastorační radě farnosti, že lidé co odmítají sochu před křížem, nemají argumenty.  Rád bych zdůraznil - bylo napsáno mnoho a řečeno mnoho, lze dohledat v článcích zde, v NK a nebo ve veřejně dostupných regionálních informačních zdrojích z uplynulé doby. Pokud je někdo nevidí nebo nechce vidět a případně omezuje vzniklou problematiku na okrajové body, je to zarážející.  Možná se tací jen blíže  neseznámili s argumenty druhých a nebo je prostě vytěsnili. Prosím, aby více naslouchali a dohledali si... a snažili aspoň malinko - velmi prosím - ty "druhé" pochopit.

2/ Pokud prosím někdo zmiňuje, že vůči vyjádření Nesouhlasu s instalací sochy před kříž mohl nasbírat jakousi antipetici nebo něco obdobného a své tvrzení podkládá tím, že by sehnal i více hlasů, jak jsem od jednoho člověka v telefonu slyšel a nebo i další sdělení z jiné strany, že by tímto nechtěl vést k zbytečný polarizacím ve farnosti, tak sděluji: Nesouhlas NEBYLA petice,  ta by musela mít jisté legislativní náležitosti, tento Nesouhlas byl prostou formou vyjádření názorů některých farníků a občanů, kterým nebyla situace lhostejná. Chtěli hmatatelným způsobem vyjádřit, že se jim umístění sochy před křížem nelíbí. NEBYLA to petice, ale pouze forma vyjádření nesouhlasu, protože jiný, pokornější a neokázalý způsob, jak dát najevo nesouhlas většího počtu lidí se nenabízel.

3/ Nesouhlas byl podepsán všemi svobodně a pokud se vyskytnou pokoutní názory toto zpochybňující a nebo dokonce pomluvy, které budou stavěny na tom, že prý Nesouhlas je dokonce i záminkou k prosazování zájmů ve farnosti je to hrubá POMLUVA a snaha o znedůvěryhodnění celého snažení. Nešlo o žádný nátlak a sbírání podpisů bylo záměrně vedeno neveřejně a maximálně ohleduplně, bez jakékoli prezentace od ambonu nebo prezentací na veřejných plochách. 

Pokud v tomto někdo snad viděl obcházení jiných lidí a nebo, že někteří nebyli osloveni, pak se nabízí jednoduchá odpověď - bylo záměrem sesbírat podpisy těch, kteří nesouhlasí s umístěním sochy před křížem u kostele sv. Václava.

Kdo měl jiný názor, mohl se vyjádřit kdekoli a jakkoli. Před odevzdáním Nesouhlasu byl otec Zbyšek před kostelem velmi slušně požádán skupinou farníků, zda by neměl zájem přece jen se na městě přimluvit vahou svého slova a vzít na vědomí hlasy těch, kterým se umístění nelíbí. Teprve poté mu byly odevzdány kopie Nesouhlasu obsahující 113 podpisů jako podklad o tom, že se nejedná o hlouček nespokojenců, ale i různí lidé jsou schopni vyjádřit svůj názor a přesvědčení. Před veřejným setkáním na městě "Kam s ním?" bylo pár podpisů ještě dosbíráno a po skončení sezení byly  originály Nesouhlasu se 120 podpisy předány panu starostovi.

4/ Včera mne informoval jeden zastánce místa před křížem, že o veřejném setkání na úřadě nevěděl  ... Opakuji - Setkání bylo inzerováno na všech  dostupných webových informačních kanálech i plakátovacích plochách města a také na farních stránkách. Kdo sleduje problematiku, mohl se o ni zajímat podobně jako ostatní, kteří přítomni byli...

5/ Objevuje se i zavádějící informace, že někomu vadí především socha a její provedení. To je chyba v informovanosti. Tím, co bylo odmítáno je především lokalita před křížem u kostela sv. Václava. Stačí si pozorně přečíst záhlaví Nesouhlasu podepsaného 120 lidmi a odevzdaného na město.

6/ Argumenty, které se také objevily a doslova ve stylu - jedna paní povídala... že jde o prosazování vlivu ve farnosti a ne o poctivý zájem vyjádřit nesouhlas... Tento naprosto FALEŠNÝ argument by měl způsobit u takových lidí pokleknutí si k oné soše kajícníka :) Stejně tak informace o tom, že něco bude "politikum". V této souvislosti chci pro neinformované či pozdě informované sdělit, že zastupitelstvo již v prosinci 2016 ROZHODLO o přemístění sochy do "neutrální" zóny a poté na základě diskuze občanů teprve sochu instalovat na vhodném místě. Je to naprosto odpovídající krok směřující k optimu komunikace napříč názorovým spektrem. Žel, nikdo tehdy netušil, že už je  zahalená socha před křížem přikurtována ocelovým roxorem do podloží.

Otázka nevhodného umístění sochy byly tehdy přednesena zastupitelům bez jakéhokoli předjednání s kýmkoli a dotyční reagovali naprosto otevřeně a svobodně bez jakýchkoli předchozích politických debat. Dělat tedy z umístění sochy kajícníka jakési politikum je přinejmenším NEVHODNÉ. 

7/ Veřejné projednávání "Kam s ním?" a o kterém byly dostupné informace na regionálních webových zdrojích bylo v naprosté většině podány se zdůrazněním polarizace, emotivním podtextem a jednostranným zdůrazněním toho, jak se někdo choval a co říkal...  Toto zpravodajství dle mého postrádalo určitou vyváženost. Zvláště na jednom obecně dostupném internetovém zdroji bylo vidět v komentářích jaké jsou ale postoje, které mají podporu a to mne potěšilo.

Je zarážející, jak ochotně lidé staví na předaných informacích očerňující přítomné odpůrce místa před křížem u sv. Václava. V některých případech se lidé odvolávají na předané informace získané od sekuláru... ZNOVU bych chtěl zopakovat - debata nebyla vedena agresivně, omezeně nebo nenávistně - debata byla ze strany odpůrců místa před křížem v některých případech vedena možná rázněji a s jistým důrazem, když někomu o něco jde. Emoční náboj se objevoval na obou stranách a v některých momentech se debata nijak  neodlišovala od některých projevů, které lze zaznamenat třeba na úrovni městských samospráv.

8/ Ti co vystupovali na veřejné debatě se v žádném případě nehodlali pasovat do role občanů lepší kategorie, natož do znalců umění. I takové argumenty se dají pochytat v prostoru a je to naprosté nepochopení a znevážení toho, o co mnoho lidí usilovalo a usiluje. Nelíbí se jim zkrátka umístění této sochy PŘED křížem u kostela sv. Václava a to je celé. I lidé co to podepsali jsou občany tohoto města, platí daně a mají právo se vyjádřit. Proč jsou odpůrci tohoto umístění ve skutečnosti odsouváni do role nespokojenců, kteří by MĚLI pochopit, že toto místo je skvělé!? Kdo byl na veřejném setkání přítomen CELOU dobu, tak si nemohl nevšimnout s jakým emočním nasazením se někteří lidé snažili těm druhým vysvětlit, že místo před křížem je nejlepší a že to musí druzí vlastně jen - POCHOPIT. Debata nešla směrem kompromisu a nebo úvah kam s ním. 

9/ Objevila se i jakási spekulace, že to bylo tak hrozné, že P. Czendlik musel z veřejné debaty odejít... Je to samozřejmě - pomluva a hloupost. Otec Zbyšek dostal v úvodu veřejné debaty prioritně hlas a během své promluvy, kdy předstoupil před publikum, zdůvodnil některé věci a veřejně prezentoval své názory pro uchování sochy před křížem a mimo jiné upozornil, že bude muset později odejít na mši svatou, což se i stalo. Dříve, než odešel, tak opakovaně a opět navzdory svému závazku daného několika lidem na soukromém farním setkání, že už nebude na jednu či druhou stranu vstupovat do veřejné debaty, toto přestoupil a začal vysvětlovat další své podpůrné argumenty pro sochu. Pak se s přítomnými rozloučil a odešel sloužit mši svatou ... Zkrátka, každý má právo na svůj názor i způsob, jakým ho prosazuje...

10/ V závěrečném bodu jen to, že ve stejný den se konala v blízkých Rudolticích přednáška PhDr. Radomíra Malého, historika, spisovatele a překladatele - Martin Luther a katolická církev. Pokud by nebyla tato přednáška, bylo by na veřejném setkání stran sochy přítomno podstatně více lidí,  někteří totiž upřednostnili tuto přednášku a odjeli z Lanškrouna do Rudoltic. Mimochodem, pro ty, kterým se nelíbilo, že toto oznámení o přednášce PhDr. Malého bylo umístěno na farní stránky , což jsem jako předanou informaci zaznamenal... VYSVĚTLUJI: Žádost o zveřejnění jsem vložil na základě požadavku NIKOLI z Rudoltic, aby se předešlo dohadům, ale požadavku od zdejšího farníka. A protože mne tento nikdy o žádný vklad na farní stránky nežádal a považuji ho za slušného člověka, tak jsem mu vyhověl... a vložil pozvánku na farní web. A to přestože mám osobně k projevu PhDr. Malého  výhrady a nesdílím jeho přístup. To jsem dotyčnému žádajícímu také sdělil, ale nechtěl jsem se dopouštět jakési cenzury nebo odmítnutí a pozvánku na přednášku uveřejnil...

Závěrem:

Nesouhlas, který lidé podepsali neměl co dělat s osobou otce Zbyška a šlo POUZE o stanovisko k instalaci sochy před křížem, která mimo jiné v původním záměru sochaře před křížem neměla vůbec být. Svým snažením jsme jen očekávali a také doufali, že se najde jakékoli příhodnější místo pro umístění, než je to současné. Místo, které bude kompromisem, bude mít uchovaný stále i svůj možný "genius loci" a nebude "kamenem úrazu" pro některé, bude akceptovatelné napříč těmi, kteří se o problematiku zajímají. Že se tak nestalo a odpůrci tohoto umístění před křížem začali být osočováni z různých pohnutek je tristní, ale dalo se to čekat. Dovoluji si všem těm, kteří se nebáli vyjádřit poctivě svůj názor, poděkovat. Poděkovat těm, kteří neztratili doposud trpělivost a uchovali si své přesvědčení. Vyjadřuji i úctu těm, kteří Nesouhlas nepodepsali ale stojí za svým názorem a vnímají nevhodnost umístění. Vážím si jich, stejně jako těch, kteří mají poctivé a zdůvodnitelné přesvědčení pro uchování této sochy tam, kde je, a umí, bez vystředěných emocí, přesvědčivě argumentovat.

Opravdová kajícnost by neměla NIKDY rozdělovat, ale měla by vést k vzájemnému respektu názorů a poctivému naslouchání - Bohu i lidem. A právě v tomto bychom se měli plně spoléhat na Toho, jehož Vzkříšení si každou neděli připomínáme. A možná právě jako ten betonový kajícník u kříže bychom se i v kostele měli naučit více - KLEČET. Klečet před  Tím, který pod způsobou chleba a vína vstupuje nikoli symbolicky, ale naprosto skutečně do našich těl, i do našich životů. Kéž bychom v určitých momentech v průběhu mše svaté uměli svá kolena bez výhrady složit na zem a přijmout roli těch, kteří vnímají, jak dalekosáhle nás Boží velebnost přesahuje... Nestačí jen ukazovat prstem na kajícníka, jak za někoho klečí, ale umět kleknout v kostele v okamžicích, které znamenají tak mnoho...

Přeji krásný den a všem slunce v duši, když už to skutečné je dnes tak neúprosně schováno za mraky...

------------------------------------

mojsesI zavolal na něho Bůh z prostředku keře: "Mojžíši, Mojžíši!" Odpověděl: "Tu jsem." Řekl: "Nepřibližuj se sem! Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá." (Ex 3,4-6)

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Jen blázen si láme zuby na minulosti, neboť je skončená a pevná jako balvan žuly. Přijmi tento den, jak ti je dán, a nepotýkej se s tím, co nelze napravit. Co nelze napravit, nemá význam, a takové je vše, co minulo.
Antoine de Saint Exupery