Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

257.jpg
149.jpg
27.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Pak vzal Ježíš své učedníky na horu, svolal je k sobě a učil je řkouce: Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království Nebes. Blahoslavení plačící... Blahoslavení tiší... Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti... Blahoslavení milosrdní... Blahoslavení čistého srdce... Blahoslavení ti, kdo působí pokoj... Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni... Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích.
Pak Šimon Petr řekl: "Máme si dělat poznámky ?" a Ondřej řekl: "A to se máme učit nazpaměť ?" a Jakub řekl: "Bude se z toho psát písemka?" a Filip se přidal: "Co z toho můžeme zapomenout?" Jan navrhl, že stačí aby se to naučil jen jeden z nich. a Matouš se ozval: "A jak to všechno souvisí s reálným životem ?" a Jidáš to uzavřel: "Kdy už zas půjdeme dál?" Nakonec jeden z přítomných farizeů požádal, zda by mohl vidět Ježíšovy učební plány a ptal se, jaké konkrétní cíle sleduje Ježíšovo vyučování v kognitivní oblasti.
A Ježíš se hořce rozplakal...

Svátek slaví sv. Ondřej Dung-Lac a druhové

Mnohdy vnímáme Vietnamce spíše jako prodejce na tržištích nebo v obchodech s textilem. Dnešní den slaví svátek sv. Ondřej Dung-Lac a druhové. Je vhodné se podívat na Vietnam i z úhlu víry a připomenout si, že v této zemi křesťanství mělo své věrné vyznavače a mučedníky.
Tato dnešní památka zahrnuje 96 Vietnamců, 11 španělských misionářů z řádu sv. Dominika, kteří působili ve Vietnamu a 10 členů francouzské misijní společnosti z Paříže. Jedná se o 8 biskupů, 50 kněží a 59 laiků kanonizovaných 19.6. 1988 papežem Janem Pavlem II. 
Evangelium začalo být na území dnešního Vietnamu hlásáno od poloviny 16. století. Zasloužili se o to dominikáni a františkáni, misionáři z Portugalska a Španělska. V následujícím století vznikly dva vikariáty, v nichž působili Španělé a Francouzi.
Církev v této zemi od samého začátku po tři století prožívala s krátkými přestávkami pronásledování. Velmi mnoho trpících pronásledováním pro víru zemřelo v horách a lesích nebo nezdravých krajích, kam byli odsouzeni. Církev připomíná, že spadají do rámce skupiny mučedníků uváděných za jménem Ondřeje Dung Lac.
Ten jako dítě chudých pohanských rodičů byl dán do péče jednoho katechety a v roce 1823 se stal knězem. Působil na různých místech země, vícekrát byl uvězněn a propuštěn na kauci, na kterou se věřící složili. Ač sám by dal již dříve přednost mučednické smrti, byl si vědom svého poslání. Přes prožívané potíže, byl neúnavný ve svém kázání a slovem i příkladem povzbuzoval věřící, pro které byl vzorem. Žil prostě, po tři dny (po, st, pá) se v každém týdnu postil a mnoho lidí přivedl k Bohu. Pro věrnost a horlivost při evangelizaci byl 21.12 1839 sťat v Hanoi.
Mezi 59ti svatořečenými laiky je 16 katechetů, čtyři lékaři, tři vojáci, soudce i matka šesti dětí.
Papež při jejich kanonizaci řekl: "Vietnamští mučedníci seli v slzách, ale ve skutečnosti začali hluboce dosahující dialog s lidmi a kulturou tohoto národa, hlásaje pravdu a všeobecnost víry v Boha. Představovali přitom hierarchii hodnot a povinností přizpůsobených náboženské kultuře východního světa. ...zdůrazňovali náboženskou svobodu a ...že křesťanské náboženství je jedinou hodnotou, které se nevzdávají, protože nemohou Nejvyššímu Pánu - Bohu, být neposlušní."
19. června 1988 papež Jan Pavel II. kanonizoval 117 z nich. Bylo to 8 biskupů, 50 kněží a 59 laiků. Z těchto mučedníků jich 96 pocházelo z Vietnamu, 11 ze Španělska a 10 z Francie. Připomeňme si jména některých z nich:
biskupové:
Dominik Henares, Ignác Delgado Cebrián, Josef Maria Diaz Sanjurjo, Melchior García Sampredo Suarez, Jeorným Hermosilla, Valentin Berrio-Ochoa (dominikáni) a Štěpán Teodor Cuenot a Petr Rosa Ursula Borie (z Pařížské misijní společnosti)
kněží:
František Gil de Federich, Matouš Alonso Leciniana, Hyacint Castañeda, Vincenc Lê Quang Liêm, Vincenc Do Yen, Josef Fernandez, Dominik Nguyen Van Hanh, Petr Nguyen Van Tu, DOminik Tuóc, Tomáš Dinh Viet Du, Dominik Nguyen Van Xuyen, Josef Do Quang Hien, Dominik Trach, Dominik Mau, Josef Tuan, Petr Almato Ribera (dominikáni), Dominik Cam, Tomáš Khuong (dominikánští terciáři), František Isidor Gagelin, Josef Marchand, Jan Karel Cornay, František Jaccard, Jan-Ludvík Bonnard, Petr Francesco Néron, Teofan Vénard (z Pařížské misijní společnosti), Ondřej Dung Lac, Emanuel Nguyen Van Trié, Jan Dat, Petr Le Tuy, Petr Nguyen Bá Tuan, Bernard Vu Van Due, Jakub Do Mai Nam, Josef Dang Dinh Vien, Vincenc Nguyen Thé Diem, Petr Vo Dang Khoa, Petr Truong Van Thi, Pavel Pham Khac Khoan, Lukáš Vu Ba Loan, Pavel Nguyen Ngan, Josef Nguyen Din Nghi, Martin Ta Duc Thinh, Poetus Khanh, Filip Phan Van Minh, Vavřinec Nguyen Van Huong, Pavel Lé Bao Tinh, Pavel Lé Van Loc, Petr Doan Cong Quy, Petr Nguyen Van Luu, Jan Doan Trinh Hoan (kněží diecéze Tonchin)
vietnamští laici:
Tomáš Tran Van Thién, Emanuel Le Van Phung a dalších 57 mučedníků, z toho 10 dominikánských terciářů
     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

ؘekni někomu, že na nebi je 97 830 124 656 998 hvězd, a uvěří ti. Napiš ale "Pozor! Čerstvě natřeno!" - sáhne si.
Julian Tuwim