Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

130.jpg
29.jpg
21.jpg

Sváteční slovo kněze Zbigniewa Czendlika

V neděli 22.7. od 10.55 vysílá ČT1 sváteční slovo lanškrounského faráře Z.Czendlika s podtitulem "Prožít život naplno". Říká v něm mj.: "...sport mě toho hodně naučil. Kromě jiného i to, že je v životě důležité udělat maximum pro výhru a také umět prohrát. A vždycky, když jdu na tenisový kurt nebo jsem chodil na fotbalové hřiště, tak jsem si uvědomoval, jak je důležité nejít tam jen neprohrát, ale důležité je vyhrát. Mám občas takový pocit, jako bychom se my lidi, křesťané, soustřeďovali na to, abychom ten život nikoliv vyhráli, ale hlavně nepohráli. Že se soustřeďujeme na to, abychom v životě neudělali nic špatného, abychom neudělali hřích. A tak jsme pak velmi často v takové defenzivě a utíkáme před zlem, utíkáme od hříchu..."

Plné znění najdete na webu: http://www.ceskatelevize.cz/porady/880349-svatecni-slovo/312298380020011-svatecni-slovo-kneze-zbigniewa-czendlika/

Myšlenky z ekumenické bohoslužby do mého života

Odpusť nám naše viny (dluhy). Ježíš čeká na hříšníka s otevřenou náručí, podobenství o marnotratném synu a milujícím otci.

Ježíš je světlo světa – jděme za tímto skutečným světlem, ne za nějakou bludičkou, která nás zavede jinam. Světlo představuje = vše krásné, tma pak = vše zlé a špatné. Žít čistě, přiložit ruku k dílu, někdy člověk žije čistě, ale ruce má prázdné. Pryč s pokrytectvím, přetvářkou a s pověrami.

Číst dál: Myšlenky z ekumenické bohoslužby do mého života

Sacramentum caritatis (vybrané části)

SACRAMENTUM CARITATIS

Papeže Benedikta XVI.    http://www.paulinky.cz/_d/sacramentumcaritatis.pdf

V nedávné diskuzi v původní Návštěvní knize jsem nahlédl do Sacramentum caritatis. Nyní jsem vybral některé pasáže, které mne zaujaly a níže uvádím.

Číst dál: Sacramentum caritatis (vybrané části)

HLE, BERÁNEK BOŽÍ, KTERÝ SNÍMÁ HŘÍCHY SVĚTA

Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa.
 
BaptismOftheLord
29 Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl:
„Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.
30
To je ten, o němž jsem řekl: Za mnou přichází někdo
větší, neboť byl dříve než já.
31 Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít
vodou proto, aby ho poznal Izrael.“
32 Jan vydal svědectví: „Spatřil jsem, jak Duch
sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm.
33 A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten,
který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‚Na koho
spatříš sestupovat Ducha a zůstávat na něm,
to je ten, který křtí Duchem svatým.‘
34 Já jsem to viděl a dosvědčuji,
že toto je Syn Boží.“
Jan 1,29-34
ra2 

NEVIŇÁTKA BETLÉMSKÁ

Neviňátka betlémská

Násilná smrt chlapců, zabitých na příkaz krále
Heroda Velikého v Betlé
 
ad7fcdce5dea659a4c2fed59c42080d2

Tento svátek připomíná násilnou smrt chlapců, vrstevníků
Pána Ježíše, zabitých na příkaz krále Heroda Velikého v Betlémě.
Jejich smrt je velice známá díky zprávě z evangelia sv. Matouše
(Mt 2, 13-18)
 
Útěk do Egypta
13 A hle, po jejich odjezdu se Josefovi ve snu ukázal
Hospodinův anděl a řekl: „Vstaň, vezmi dítě
i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti
nepovím. Herodes totiž bude to dítě hledat,
aby ho zabil.“
14 Ještě tu noc tedy vstal, vzal dítě i jeho matku
a odešel do Egypta,
15 kde zůstal až do Herodovy smrti. Tak se naplnilo,
co Hospodin promluvil ústy proroka:
„Povolal jsem svéhoSyna z Egypta.“
16 Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali,
nesmírně se rozhněval a dal v Betlémě a v celém okolí
povraždit všechny chlapce mladší dvou let, podle času,
na který se vyptal mudrců.
17 Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše:

18 „V Rámě je slyšet křik –
naříkání a mnohé úpění.
Ráchel tam pláče nad svými dětmi,
nad jejich ztrátou se nedá utěšit!“
ra2 
     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Víra není počátek, ale konec všeho vědění.
Johann Wolfgang Goethe