Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

292.jpg
255.jpg
240.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Jeden bohatý muž zemře, přijde do nebe a ptá se, zda se může vrátit na zem pro něco, co tam zapomněl. Jeho přání je výjimečně vyhověno. Po návratu na zem začne sbírat všechno zlato za život získal. Naskládal si zlaté cihly na krosnu a vrátil se do nebe. U vstupní brány se ho anděl ptá, pro co se na zem vracel a on mu pyšně ukazuje své zlato. Anděl odpovídá: Ale proč sem do nebe nosíš tyhle dlažební kostky? (Bible Zj 21,21: A náměstí toho města je z ryzího zlata jako z průzračného křišťálu.)

Myšlenky z ekumenické bohoslužby do mého života

Odpusť nám naše viny (dluhy). Ježíš čeká na hříšníka s otevřenou náručí, podobenství o marnotratném synu a milujícím otci.

Ježíš je světlo světa – jděme za tímto skutečným světlem, ne za nějakou bludičkou, která nás zavede jinam. Světlo představuje = vše krásné, tma pak = vše zlé a špatné. Žít čistě, přiložit ruku k dílu, někdy člověk žije čistě, ale ruce má prázdné. Pryč s pokrytectvím, přetvářkou a s pověrami.

Číst dál: Myšlenky z ekumenické bohoslužby do mého života

Sacramentum caritatis (vybrané části)

SACRAMENTUM CARITATIS

Papeže Benedikta XVI.    http://www.paulinky.cz/_d/sacramentumcaritatis.pdf

V nedávné diskuzi v původní Návštěvní knize jsem nahlédl do Sacramentum caritatis. Nyní jsem vybral některé pasáže, které mne zaujaly a níže uvádím.

Číst dál: Sacramentum caritatis (vybrané části)

HLE, BERÁNEK BOŽÍ, KTERÝ SNÍMÁ HŘÍCHY SVĚTA

Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa.
 
BaptismOftheLord
29 Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl:
„Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.
30
To je ten, o němž jsem řekl: Za mnou přichází někdo
větší, neboť byl dříve než já.
31 Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít
vodou proto, aby ho poznal Izrael.“
32 Jan vydal svědectví: „Spatřil jsem, jak Duch
sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm.
33 A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten,
který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‚Na koho
spatříš sestupovat Ducha a zůstávat na něm,
to je ten, který křtí Duchem svatým.‘
34 Já jsem to viděl a dosvědčuji,
že toto je Syn Boží.“
Jan 1,29-34
ra2 

NEVIŇÁTKA BETLÉMSKÁ

Neviňátka betlémská

Násilná smrt chlapců, zabitých na příkaz krále
Heroda Velikého v Betlé
 
ad7fcdce5dea659a4c2fed59c42080d2

Tento svátek připomíná násilnou smrt chlapců, vrstevníků
Pána Ježíše, zabitých na příkaz krále Heroda Velikého v Betlémě.
Jejich smrt je velice známá díky zprávě z evangelia sv. Matouše
(Mt 2, 13-18)
 
Útěk do Egypta
13 A hle, po jejich odjezdu se Josefovi ve snu ukázal
Hospodinův anděl a řekl: „Vstaň, vezmi dítě
i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti
nepovím. Herodes totiž bude to dítě hledat,
aby ho zabil.“
14 Ještě tu noc tedy vstal, vzal dítě i jeho matku
a odešel do Egypta,
15 kde zůstal až do Herodovy smrti. Tak se naplnilo,
co Hospodin promluvil ústy proroka:
„Povolal jsem svéhoSyna z Egypta.“
16 Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali,
nesmírně se rozhněval a dal v Betlémě a v celém okolí
povraždit všechny chlapce mladší dvou let, podle času,
na který se vyptal mudrců.
17 Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše:

18 „V Rámě je slyšet křik –
naříkání a mnohé úpění.
Ráchel tam pláče nad svými dětmi,
nad jejich ztrátou se nedá utěšit!“
ra2 

NEBOJ SE VZÍT K SOBĚ ...


Neboj se vzít k sobě ...
 
"Josefe, synu Davidův, neboj se vzít k sobě svou
manželku Marii.
Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna
a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.
" To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Pán
ústy proroků: Hle, panna počne a porodí syna a dají mu
jméno Emanuel, to znamená Bůh s námi. (Mt 1, 20-23) 
18.12.2010, -SP-
 
38
Vánoce jsou časem, kdy se setkáváme s druhými lidmi, 
snažíme se být spolu, aspoň na chvíli vytvořit
pohodu a harmonii, zažít tu "pravou vánoční atmosféru".
A snad se nám to i daří.
I když jsme ale utratili spoustu peněz za dárky 
a stoly se nám prohýbají pod nápory jídla, 
víme, že v tom vánoce nespočívají ... 

Musíme se sice trochu překonat, 
ale nakonec to je docela snadné pozvat někoho
na návštěvu, sejít se s někým, na koho jsme
přes rok neměli čas, 
být na sebe chvíli milí. 

Mnohem těžší je ale "vzít někoho k sobě", 
přijmout někoho natrvalo do svého
srdce a života,
(ať už to je manželka, dítě, přátelé). 

Ale jen když se otevřeme trvalým
láskyplným vztahům, když druhým vyjdeme
vstříc a připravíme pro ně 
stálé místo ve svém životě, můžeme zakusit, 
že jsme pro ně důležití a že jsou nám blízko.

Andělova výzva Josefovi se dnes obrací i k nám: 
Neboj se vzít k sobě... Ne jen na chvilku. 
Chceš-li zažít, že Bůh ti je blízko, 
že je stále s tebou a že ty jsi pro něj drahý a vzácný, 
neboj se přijmout k sobě Ježíše. 
Dopřej i jemu natrvalo místo ve svém srdci
a ve svém životě. 

Tak vánoce nebudou jen chvilkovou iluzí. 


Článek je převzaný z www.vira.cz.
ra2 
     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Právě když se obrátím ke Kristu a vydám mu svou osobnost, začínám teprve mít svou vlastní.