Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

294.jpg
164.jpg
98.jpg

Zakotvit svou řeč v Kristu

JesusKdo pronáší křesťanskou řeč bez Krista, tedy neuvádí je do praxe, škodí sobě i druhým, protože je přemožen pýchou a způsobuje rozdělení, také v církvi. Tak lze shrnout kázání papeže Františka při dnešní eucharistii v kapli Domu sv. Marty.

Slyšet Pánova slova a jednat podle nich, znamená stavět dům na skále. Papež František vysvětloval evangelní podobenství z dnešní liturgie (Mt 7,21.24-27). Ježíš vytýkal farizeům, že znají přikázání, ale neuskutečňují je ve svém životě. „Jsou to dobrá slova - řekl papež - ale nejedná-li se podle nich, nejenom, že nejsou k ničemu, ale škodí, klamou nás a budí zdání, že máme krásný dům, ale bez zakládů. Dům, který nestojí na skále“:

Tento obraz skály se vztahuje na Pána. Říká to Izaiáš v prvním čtení (Iz 26,1-6): »Doufejte v Hospodina navždy, neboť Hospodin je skála navěky«. Skálou je Ježíš Kristus. Skálou je Pán. Slovo je mocné, dává život, vede vpřed, může snést každý útok, pokud má svoje kořeny v Ježíši Kristu. Křesťanské slovo, které nemá svoje kořeny zapuštěny v životě Ježíše Krista, je křesťanským slovem bez Krista! A křesťanská slova bez Krista klamou a škodí! Jeden anglický spisovatel kdysi řekl o herezích, že jsou to pravdy, slova pravdy, která zešílela. Jsou-li křesťanská slova bez Krista, začínají se ubírat cestou šílenství.

Je to šílenství – vysvětloval papež – které způsobuje pýchu:

Křesťanské slovo bez Krista tě vede k marnivosti, domýšlivosti, pýše a svévolné moci. A Pán tyto lidi pokoří. To je konstanta dějin spásy. Říká to Anna, Samuelova matka, říká to Maria v Magnifikat: Pán sesazuje moc a pýchu lidí, kteří si myslí, že jsou skálou; lidí, kteří jdou jenom za slovem, ale bez Ježíše Krista – třeba i za křesťanským slovem, ale bez Ježíše Krista, bez lásky k Ježíši Kristu. To nám dnes říká Pán, abychom stavěli svůj život na skále, kterou je On.

„Prospěje nám zpytovat svědomí – pokračoval papež – abychom pochopili, jaká jsou naše slova. Zda jsou to slova, která nám umožňují považovat se za mocné, schopné dát si sami spásu, anebo jsou to slova spojená s Ježíšem Kristem“:

Poukazuji na slova křesťanská, protože jsou-li bez Krista, také nás rozdělují, způsobují rozdělení v církvi. Prosme Pána o milost, aby nám pomáhal v pokoře, kterou musíme neustále mít, a abychom říkali křesťanská slova v Ježíši Kristu, ne bez Ježíše Krista, tedy v pokoře spasených učedníků, abychom šli dál nikoli se slovy, s nimiž se cítíme mocní a která vedou do šílenství, marnivosti a pýchy. Kéž nám Pán dá milost pokory říkat slova spolu s Ježíšem Kristem, založená na Ježíši Kristu.

Končil papež František homilii při dnešní ranní eucharistii, které se účastnili také členové zvláštní kardinálské komise, jednající v těchto dnech s Petrovým nástupcem o reformě římské kurie.

5.12. 2013 http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19203

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Kdybych už byl jednou nohou v nebi a bylo mi řečeno, abych šel znovu na zem, abych obrátil byť jen jednoho hříšníka, vrátil bych se.
Sv. Jan Maria Vianney