Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

101.jpg
138.jpg
116.jpg

Duchovní koutek

Duchovní slovo - P. Krajíček Josef

225-MonstrancerChválena a velebena buď Nejsvětější Svátost oltářní, též Neposkvrněné Početí nejblahoslavenější Panny Marie.“

Tak začínají modlitby řeholních sester v Kongregaci Nejsvětější Svátosti na začátku každého dne. Začínají pozdravem a chválou k Pánu Ježíši svátostnému, přítomnému ve Svátosti Lásky. Věříme v Jeho přítomnost mezi námi. Je dobré, že je takto pozdraven a chválen za svoji lásku, kterou nám věnuje a celý se nám dává. Věříme v Jeho přítomnost v Eucharistii. On ve svatostánku čeká na každého, kdo k Němu přijde, aby Ho pozdravil, aby Ho chválil a Jemu děkoval. Vždyť On je Láska a nám se zcela vydává.

Číst dál: Duchovní slovo - P. Krajíček Josef

Rok víry - Půst

rok viryNa nedělní mši svaté si bylo možné zakoupit knihu  k roku víry Půst  paenitemini credite evangelio.

Byl nám představena od oltáře, pochválena a zdůrazněno, jak se nám latina může zdát ale nesrozumitelná. Ano, je to pravda, ovšem na stranu druhou je to výzva, výzva, která nutí člověka se podívat a zjišťovat co to znamená, nutí ho učinit určitý mentální pohyb a to je nesmírně důležité. Dohledal jsem a hle - znamená to Čiňte pokání a věřte evangeliu 

Číst dál: Rok víry - Půst

Jak evangelizoval Ježíš

jesusNe každý, kdo si říká křesťan, je křesťanem. I nevěřící se často klamně hlásí k víře v Krista. Lidé, kteří ve skutečnosti nejsou křesťané, mohou sejít snadno na zcestí, domnívaje se, že věřícími skutečně jsou. Levná milost a snadná víra překrouceného evangelia rozvrací čistotu biblické noviny. Rozmělnění a zmírnění novozákonného poselství přineslo do církve zevšeobecnění, že v podstatě každý, kdo nějakým způsobem přátelsky reaguje na Ježíše, je spasen, že má spásnou víru. Téměř vše, snad kromě zlobného a výslovného odmítnutí Ježíše, se dnes počítá za křesťanskou spásonosnou víru.

Číst dál: Jak evangelizoval Ježíš

2. února - HROMNICE

hromniceSvátek Uvedení Páně do chrámu se lidově nazývá Hromnice. Dříve jím končívala doba vánoční. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. Tento svátek je obohacen symbolem žehnání svící, které mají významnou symbolickou úlohu. Svíce, která sama sebe stravuje, aby jiným dala světlo... Bože, ty jsi slunce našeho života zahánějící každou temnotu; osvěcuj nás svým jasným světlem, abychom nechodili ve tmách, ale věrně kráčeli po tvých cestách.

Číst dál: 2. února -  HROMNICE

Diecézní katechetická konference

CRUXV sobotu 19.1 2013 se konala v Hradci Králové Diecézní katechetická konference. Počasí bylo mrazivé, vlaky měly zpoždění, i přesto se na ní sešlo kolem 80 katechetů a kněží. Z našich katechetek se jí účastnily Lída Poláková a Jana Kuťáková. Vzhledem k Roku víry se téma dopolední přednášky (Christianizace Evropy v raném středověku) týkalo svědectví víry našich předků. Vedl ji Mgr. Petr Polehla Ph.D. Některé momenty přednášky byly až dojemné, když líčil, jak některé důležité osobnosti našich křesťanských dějin byly ochotné v pokoře přijít o ty nejcennější věci v životě, pro větší slávu a šíření Slova Božího.

Číst dál: Diecézní katechetická konference

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Držíte-li krok s Bohem, nebudete se muset podřizovat rytmu světa.
Z knihy "Slova života 2006"