Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

239.jpg
130.jpg
99.jpg

Duchovní koutek

Sacramentum caritatis (vybrané části)

SACRAMENTUM CARITATIS

Papeže Benedikta XVI.    http://www.paulinky.cz/_d/sacramentumcaritatis.pdf

V nedávné diskuzi v původní Návštěvní knize jsem nahlédl do Sacramentum caritatis. Nyní jsem vybral některé pasáže, které mne zaujaly a níže uvádím.

Číst dál: Sacramentum caritatis (vybrané části)

HLE, BERÁNEK BOŽÍ, KTERÝ SNÍMÁ HŘÍCHY SVĚTA

Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa.
 
BaptismOftheLord
29 Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl:
„Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.
30
To je ten, o němž jsem řekl: Za mnou přichází někdo
větší, neboť byl dříve než já.
31 Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít
vodou proto, aby ho poznal Izrael.“
32 Jan vydal svědectví: „Spatřil jsem, jak Duch
sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm.
33 A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten,
který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‚Na koho
spatříš sestupovat Ducha a zůstávat na něm,
to je ten, který křtí Duchem svatým.‘
34 Já jsem to viděl a dosvědčuji,
že toto je Syn Boží.“
Jan 1,29-34
ra2 

NEVIŇÁTKA BETLÉMSKÁ

Neviňátka betlémská

Násilná smrt chlapců, zabitých na příkaz krále
Heroda Velikého v Betlé
 
ad7fcdce5dea659a4c2fed59c42080d2

Tento svátek připomíná násilnou smrt chlapců, vrstevníků
Pána Ježíše, zabitých na příkaz krále Heroda Velikého v Betlémě.
Jejich smrt je velice známá díky zprávě z evangelia sv. Matouše
(Mt 2, 13-18)
 
Útěk do Egypta
13 A hle, po jejich odjezdu se Josefovi ve snu ukázal
Hospodinův anděl a řekl: „Vstaň, vezmi dítě
i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti
nepovím. Herodes totiž bude to dítě hledat,
aby ho zabil.“
14 Ještě tu noc tedy vstal, vzal dítě i jeho matku
a odešel do Egypta,
15 kde zůstal až do Herodovy smrti. Tak se naplnilo,
co Hospodin promluvil ústy proroka:
„Povolal jsem svéhoSyna z Egypta.“
16 Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali,
nesmírně se rozhněval a dal v Betlémě a v celém okolí
povraždit všechny chlapce mladší dvou let, podle času,
na který se vyptal mudrců.
17 Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše:

18 „V Rámě je slyšet křik –
naříkání a mnohé úpění.
Ráchel tam pláče nad svými dětmi,
nad jejich ztrátou se nedá utěšit!“
ra2 

NEBOJ SE VZÍT K SOBĚ ...


Neboj se vzít k sobě ...
 
"Josefe, synu Davidův, neboj se vzít k sobě svou
manželku Marii.
Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna
a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.
" To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Pán
ústy proroků: Hle, panna počne a porodí syna a dají mu
jméno Emanuel, to znamená Bůh s námi. (Mt 1, 20-23) 
18.12.2010, -SP-
 
38
Vánoce jsou časem, kdy se setkáváme s druhými lidmi, 
snažíme se být spolu, aspoň na chvíli vytvořit
pohodu a harmonii, zažít tu "pravou vánoční atmosféru".
A snad se nám to i daří.
I když jsme ale utratili spoustu peněz za dárky 
a stoly se nám prohýbají pod nápory jídla, 
víme, že v tom vánoce nespočívají ... 

Musíme se sice trochu překonat, 
ale nakonec to je docela snadné pozvat někoho
na návštěvu, sejít se s někým, na koho jsme
přes rok neměli čas, 
být na sebe chvíli milí. 

Mnohem těžší je ale "vzít někoho k sobě", 
přijmout někoho natrvalo do svého
srdce a života,
(ať už to je manželka, dítě, přátelé). 

Ale jen když se otevřeme trvalým
láskyplným vztahům, když druhým vyjdeme
vstříc a připravíme pro ně 
stálé místo ve svém životě, můžeme zakusit, 
že jsme pro ně důležití a že jsou nám blízko.

Andělova výzva Josefovi se dnes obrací i k nám: 
Neboj se vzít k sobě... Ne jen na chvilku. 
Chceš-li zažít, že Bůh ti je blízko, 
že je stále s tebou a že ty jsi pro něj drahý a vzácný, 
neboj se přijmout k sobě Ježíše. 
Dopřej i jemu natrvalo místo ve svém srdci
a ve svém životě. 

Tak vánoce nebudou jen chvilkovou iluzí. 


Článek je převzaný z www.vira.cz.
ra2 

O práci, životě a víře ...

Číst dál: O práci, životě a víře ...

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Žij tak, aby ti, kdo znají tebe, ale neznají Ježíše, toužili jej poznat, protože znají tebe.
Sten Rasmunssen