Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

207.jpg
34.jpg
160.jpg

Radost evangelia 2

Papež František

4.  Knihy starého zákona  představovaly radost ze spásy, jež se měla vrchovatě naplnit v mesiášské době. Prorok Izaiáš se obrací k očekávanému mesiáši s radostným pozdravem:“Dáváš mnoho jásotu, zvětšuješ radost“. A povzbuzuje obyvatele Sionu, aby ho přijali písní:“ Jásej a plesej!“ Toho, kdo  jej už spatřil na obzoru, prorok vybízí, aby se stal poslem pro druhé:“ Vystup na vysokou horu, ty, který hlásáš pro Sion radostnou zvěst, pozdvihni mocně svůj hlas, ty, který hlásáš pro Jeruzalém radostnou zvěst“. Celé stvoření má účast na této radosti ze spásy: „Jásejte nebesa, plesej, země, radostně se veselte, hory, neboť Hospodin těší svůj národ, smilovává se nad svými ubožáky“.

 Když Zachariáš spatřil den Páně, vyzývá k provolávání Krále, který je pokorný a přijíždí na oslátku:“Hlasitě zajásej, siónská dcero, zaplesej, dcero jeruzalémská, hle, tvůj král k tobě přichází, je spravedlivý a přináší spásu“. Avšak ještě nakažlivější je snad zvolání proroka Sofoniáše, který nám ukazuje téhož Boha jako střed, z něhož vyzařuje sláva a radost, a který chce toto spásonosné zvolání sdělit svému lidu. Pokaždé mě naplňuje životem tento text: „ Hospodin, tvůj Bůh je uprostřed tebe, hrdina, vítěz, bude nad tebou plesat v radosti, obnovil k tobě svou lásku, s veselím nad tebou zajásá.“Je to radost, která je uprostřed maličkostí všedního života zkoušena jako odpověď na láskyplnou výzvu boha, našeho otce:“ Synu, když něco máš, využij to k vlastnímu dobru… Nezbavuj se dobrodiní, které ti nabízí den“. Kolik otcovské něhy stojí za těmito slovy!

 5. Evangelium, v němž slavně září Kristův kříž, naléhavě vybízí k radosti. Stačí pár příkladů:“ Raduj se!“ zdraví anděl Marii. Navštívení Marie u Alžběty způsobí, že Jan se pohne radostí v lůně své matky. Maria ve svém chvalozpěvu prohlašuje:“ Můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli.

Na začátku Ježíšova působení Jan zavolá:“A tak je má radost dovršena. Samotný Ježíš  „zajásal v Duchu svatém.“  Jeho poselství je zdrojem radosti:“To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila“. Naše křesťanská radost pramení v jeho překypujícím srdci. Učedníkům slibuje:“Vy budete sice zarmouceni, ale váš zármutek se obrátí v radost.“ A zdůrazňuje:“Ale zase vás uvidím a vaše srdce  se bude radovat, a vaši radost vám nikdo nevezme.“ Když jej oni potom spatřili vzkříšeného, zaradovali se. Kniha Skutků apoštolů vypráví, že v prvotním společenství jedli pokrm v radosti. Kudy učedníci procházeli, tam zavládla převeliká radost a oni byli plní radosti i uprostřed pronásledování. Jeden komoří hned po svém křtu jel dále svou cestou a radoval se a žalářník jásal nad tím, že on i celý jeho dům uvěřil v Boha.

Proč i my nevstoupíme do této řeky radosti?

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová